Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Vaše osobní údaje umístěné v Servisu jsou chráněny. Na ochranu soukromí našich Uživatelů, včetně respondentů dotazníků, klademe velký důraz. Níže uvedené Zásady ochrany osobních údajů definují, jakým způsobem jsou chráněny osobní údaje Uživatelů, kterým Digital Heads, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, IČ: 24664499, DIČ: CZ24664499, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, vložka C 164450, dále jen „Poskytovatel služeb“, nebo „správce osobních údajů“ poskytuje Služby v souladu s ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek a prostřednictvím Servisu. Jakékoli pojmy zde uvedené začínající velkými písmeny mají význam, jak je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách.

V případě, že se rozhodnete využívat Služby, poskytujete správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených v těchto Zásadách. Zároveň potvrzujete, že jste se s těmito Zásadami seznámili a zavazujete se využívat Služby dle podmínek v nich uvedených. V případě nesouhlasu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů není možné používat Služby Poskytovatele služeb. Správcem osobních údajů je Digital Heads, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, IČ: 24664499, DIČ: CZ24664499, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, vložka C 164450.

1. Pro používání Služeb by měl Uživatel uvést kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu a fakturační údaje.

2. Uvedení kontaktních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem služeb.

3. Rozsah a účel zpracování osobních údajů:

3.1. Veškeré osobní údaje uvedené Uživatelem budou zpracovány Poskytovatelem služeb za účelem realizace Služby v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, včetně zajištění kontaktu mezi Uživatelem a Poskytovatelem služeb.

3.2. E-mailová adresa Uživatele uvedená při registraci bude použita pouze pro zasílání informací týkajících se účtu uživatele, dotazníků založených na tomto účtu a dalších informací vztahujících se k provozu webu www.netquest.cz.

3.3. Za účelem správného provedení platby za účet účet Business, balík Enterprise anebo za další služby označené jako placené se partnerovi portálu www.netquest.cz, společnosti PayU Czech Republic, s.r.o., se sídlem v ul. Karolinská 650/1, 186 00 Praha – Karlín, která vede Systém PayU.cz poskytuje: e-mailová adresa, IP adresa Uživatele a jméno a příjmení uvedené Uživatelem v objednávkovém formuláři. Data se zasílají v zašifrované podobě.

3.4. Za účelem vystavení faktury za účet Business, balík Enterprise anebo jiné služby označené jako placené a za účelem zaslání této faktury na adresu partnera servisu www.netquest.cz, Ing. Martinovi Dostálovi, který provozuje systém vyfakturuj.cz, se předává jméno, příjmení anebo název společnosti, adresa, DIČ a korespondenční adresa Uživatele. Data se zasílají v zašifrované podobě. Údaje nebudou použity pro jiné účely.

3.5. Veškerá data mohou být také předávána ke zpracování smluvnímu partnerovi Poskytovatele služeb a poskytovateli licenčních práv ke Službám, společnosti Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna, se sídlem ul. Solec 81B/73-A, Warsaw, Polsko za účelem automatizovaného zpracování dat na jejich serveru.

3.6. Registrací na webových stránkách dává Uživatel souhlas se zpracováním shromážděných osobních údajů pro statistické a technické účely a optimalizaci služby.

3.7. Případné osobní údaje, které v rozsahu a za účelem uvedeným v jednotlivých dotaznících bude zpracovávat Uživatel. V stejném rozsahu a za účelem zpracování a vyhodnocování průzkumů je bude zpracovávat automatizovaně také Poskytovatel služeb.

4. V případě, že Uživatel neodmítl souhlas se šířením obchodních sdělení, budou se jeho osobní údaje a zejména e-mailová adresa bude používat Poskytovatelem služeb pro zasílání obchodních sdělení v souladu s podmínkami zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Na uvedenou e-mailovou adresu může být zasílán zejména bezplatný informační newsletter. Poskytnutí souhlasu se provádí zaškrtnutím možnosti "Chci obdržet informaci o novinkách a změnách na webu www.netquest.cz na uvedenou e-mailovu adresu". Informace se budou zasílat ne častěji než jednou za dva týdny.

5. Poskytovatel služeb v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu, v jakém nejsou dotčena ustanovení zákona, má nárok na zpracování osobních údajů uživatelů pro účely přímého marketingu svých služeb a pro vymáhání nároků spojených s podnikáním.

6. Data (kromě dat uvedených při registraci a shromažďovaných v servisu www.netquest.cz) mají formu automaticky shromažďovaných údajů, které počítačové systémy zaznamenávají v souvislosti s návštěvou webových stránek (včetně logů serverů, IP adresy, cookies). Podrobné informace o souborech Cookie používaných servisem www.netquest.cz jsou k dispozici na webové stránce www.netquest.cz v sekci Používání souborů Cookie.

7. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo shromažďovat IP adresy návštěvníků webové stránky Poskytovatele služeb, které mohou být užitečné při diagnostikování technických problémů se serverem, pro přípravu statistických analýz (např. určení, z jakých regionů navštěvuje webové stránky nejvíce uživatelů) a dále mohou být užitečné při správě a zdokonalování služeb Poskytovatele.

8. Heslo pro přístup k účtu získané při registraci je uloženo na serveru Poskytovatele služeb v šifrované podobě.

9. Osobní údaje uvedené při registraci a přihlášení a zaslané v průběhu dalšího používání Servisu jsou šifrovány pomocí 128 bitového bezpečnostního SSL protokolu.

10. Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem služeb. Za účelem ochrany práv Poskytovatele služeb se osobní údaje uchovávají ještě po dobu čtyř let od ukončení smlouvy.

11. Poskytovatel služeb má přístup k účtu Uživatele a průzkumům realizovaných na tomto účtu, nicméně obsah průzkumů ani data vložená do průzkumů nemonitoruje. Odpovědnost za formulaci dotazníků, zaměření průzkumů, obsah vložených dat a případných osobních údajů respondentů a soulad těchto informací s právními předpisy, nese Uživatel.

12. Poskytovatel služeb zajistí Uživatelům práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požádat o aktualizaci a odstranění osobních údajů a právo vnést námitku v případech, na něž se vztahuje zákon.

13. Uživatel má možnost se rozhodnout, do jaké míry budou použity jeho osobní údaje. Zejména může vyslovit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení (včetně newsletteru).

14. Uživatel má právo na změnu, aktualizaci, opravu osobních údajů, dočasné nebo trvalé pozastavení jejich zpracovávání nebo jejich odstranění, pokud jsou neúplné, zastaralé, nesprávné či byly shromážděny v rozporu se zákonem, nebo již nejsou potřebné pro realizaci účelu, pro který byly shromážděny, má rovněž právo nesouhlasit v případě že Poskytovatel služeb chce předat jeho osobní údaje jinému správci a to v případech uvedených v § 5 odst. 2(5) a § 5 odst. 2(6) zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

15. Každý Uživatel jakož i respondent jednotlivých dotazníků má právo na přístup ke svým osobních údajům. Jakékoliv změny vlastních osobních údajů nebo dotazy ke zpracování osobních údajů může Uživatel nebo respondent dotazníků provést zasláním prohlášení na adresu Poskytovatele služeb, ať již emailem nebo poštou.

16. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odmítnout odstranit data Uživatele, jestliže jejich uchování je nezbytné pro realizaci pohledávky nebo pokud to vyžaduje příslušný zákon.

17. Uživatel má právo kdykoliv odstranit svůj účet. Po ověření žádosti o odstranění účtu bude tento Účet trvale odstraněn z databáze služby, na což bude Uživatel upozorněn e-mailem. Po odstranění účtu může Poskytovatel služeb zpracovávat údaje nezbytné pro vyúčtování služby a pro realizaci nároků spojených s platbou za využívání služby.

18. Respondent, který vyplní dotazník umístěný na webu www.netquest.cz, dává souhlas s použitím svých odpovědí pro potřeby autora průzkumu.

19. Je zakázáno shromažďovat osobní údaje (tj. e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno, příjmení, adresu, a rodné číslo) z jiných veřejně dostupných výsledků průzkumů. V případě jiných průzkumů je shromažďování osobních údajů možné pouze v případě získání jednoznačného souhlasu osoby, jejíž údaje mají být shromažďovány. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo odstranit průzkumy, které nesplňují výše uvedená ustanovení tohoto servisu.

20. Uživatel, který poskytuje v rámci Služby Poskytovateli služeb osobní údaje třetích osob, prohlašuje, že je oprávněn takové osobní údaje třetích osob Poskytovateli služeb poskytnout. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za pravdivost a přesnost údajů zadávaných třetími osobami a zpřístupněných v rámci Služby. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající ze zveřejnění odpovědí respondentů v dotaznících uživatele, zejména průzkumech s veřejně dostupnými výsledky, ale vyvine veškeré úsilí k odstranění případných následků, které by mohly mít negativní vliv na práva třetích osob a o kterých se Poskytovatel služeb dozví.

21. E-mailové adresy uložené Uživatelem v servisu nebude Poskytovatel služeb využívat pro vlastní marketingové účely anebo pro účely třetích stran.

22. K osobním údajům shromažďovaným Poskytovatelem služby mají přímý přístup pouze pověření zaměstnanci nebo spolupracovníci Poskytovatele služeb a oprávněné osoby zabývající se správou webové stránky Poskytovatele služeb, kterým bylo uděleno příslušné oprávnění.

23. Osobní údaje Uživatelů mohou být zpřístupněny k tomu oprávněným subjektům podle stávajících právních předpisů, zejména příslušným soudním orgánům.

24. Tyto Zásady ochrany osobních údajů neobsahují žádné informace o službách nebo produktech jiného subjektu než Poskytovatele služeb a o dalších službách, prezentovaných na webových stránkách Poskytovatele služeb v rámci dohody, barteru, komerčních či nekomerčních účelů.

25. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za jednání či opomenutí Uživatelů, které je v rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami a těmito Zásadami a v jejichž důsledku Poskytovatel služeb zpracovává uvedené osobní údaje v rozporu se způsobem popsaným v těchto Zásadách.

26. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit, zrušit nebo modifikovat funkce nebo vlastnosti webových stránek Poskytovatele služeb, jakož i ukončit činnost, převést právo k webovým stránkám a učinit jakékoli právní kroky povolené platným zákonem. Pro vyloučení pochybností nemá Uživatel v tomto případě žádné nároky vůči Poskytovateli služeb.

Nedoporučujeme uvádět své osobní údaje či jiná data, která umožní identifikaci uživatele v dotaznících pocházejících z neznámého zdroje. Vyplněním průzkumu, jehož výsledky budou veřejně dostupné, je třeba počítat s tím, že Vámi uvedené odpovědi budou viditelné pro všechny a uvedené ve vyhledávači Google. Pokud jste při vyplňování dotazníků narazili na situaci, kdy Vás autor žádá o uvedení osobních údajů, prosíme, informujte nás o tom.

Zpátky nahoru

Zhlédněte také