Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Vaše osobní údaje umístěné v Servisu jsou chráněny. Na ochranu soukromí našich Uživatelů, včetně respondentů dotazníků, klademe velký důraz. Níže uvedené Zásady ochrany osobních údajů definují, jakým způsobem jsou chráněny osobní údaje Uživatelů, kterým Digital Heads, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, IČ: 24664499, DIČ: CZ24664499, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, vložka C 164450, dále jen „Poskytovatel služeb“, nebo „správce osobních údajů“ poskytuje Služby v souladu s ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek a prostřednictvím Servisu. Jakékoli pojmy zde uvedené začínající velkými písmeny mají význam, jak je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách.

V případě, že se rozhodnete využívat Služby, potvrzujete, že jste se s těmito Zásadami seznámili a zavazujete se využívat Služby dle podmínek v nich uvedených. V případě nesouhlasu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů není možné používat Služby Poskytovatele služeb. Správcem osobních údajů je Digital Heads, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, IČ: 24664499, DIČ: CZ24664499, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, vložka C 164450.

1. Pro používání Služeb by měl Uživatel uvést kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu a fakturační údaje.

2. Uvedení kontaktních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem služeb.

3. Rozsah a účel zpracování osobních údajů:

3.1. Veškeré osobní údaje uvedené Uživatelem budou zpracovány Poskytovatelem služeb za účelem realizace Služby v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, včetně zajištění kontaktu mezi Uživatelem a Poskytovatelem služeb a za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služby a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

3.2. E-mailová adresa Uživatele uvedená při registraci bude použita pouze pro zasílání informací týkajících se účtu Uživatele, dotazníků založených na tomto účtu a dalších informací vztahujících se k provozu webu www.netquest.cz.

3.3. Za účelem správného provedení platby za účet účet Business, účet Enterprise, balík VIP anebo za další služby označené jako placené se partnerovi portálu www.netquest.cz, společnosti PayU S.A. se sídlem v Poznani, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, která vede Systém PayU.cz poskytuje: e-mailová adresa, IP adresa Uživatele a jméno a příjmení uvedené Uživatelem v objednávkovém formuláři. Data se zasílají v zašifrované podobě. Tento je v pozici zpracovatele osobních údajů Uživatele.

3.4. Za účelem vystavení faktury za účet Business, účet Enterprise, balík VIP anebo jiné služby označené jako placené a za účelem zaslání této faktury na adresu partnera servisu www.netquest.cz, společnosti Redbit s.r.o., se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II, IČ: 24197190, DIČ: CZ24197190, která provozuje systém vyfakturuj.cz, se předává jméno, příjmení anebo název společnosti, adresa, DIČ a korespondenční adresa Uživatele. Data se zasílají v zašifrované podobě. Údaje nebudou použity pro jiné účely. Tento je v pozici zpracovatele osobních údajů Uživatele.

3.5. Veškerá data mohou být také předávána ke zpracování smluvnímu partnerovi Poskytovatele služeb a poskytovateli licenčních práv ke Službám, společnosti Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna, se sídlem ul. Solec 81B/73-A, Warsaw, Polsko za účelem automatizovaného zpracování dat na jejich serveru. Tento smluvní partner je vůči osobním údajům respondentů v pozici podzpracovatele a vůči osobním údajům Uživatelů v pozici zpracovatele.

3.6. Registrací na webových stránkách budou vložené Osobní údaje Uživatele zpracovány pro statistické a technické účely a optimalizaci služby. Takové zpracování bude prováděno na základě čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

3.7. Případné osobní údaje, které v rozsahu a za účelem uvedeným v jednotlivých dotaznících bude zpracovávat Uživatel. V stejném rozsahu a za účelem zpracování a vyhodnocování průzkumů je bude zpracovávat automatizovaně také Poskytovatel služeb. Poskytovatel je vůči těmto osobním údajům v pozici zpracovatele.

4. V případě, že Uživatel neodmítl souhlas se šířením obchodních sdělení, budou se jeho osobní údaje a zejména e-mailová adresa bude používat Poskytovatelem služeb pro zasílání obchodních sdělení v souladu s podmínkami zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Na uvedenou e-mailovou adresu může být zasílán zejména bezplatný informační newsletter. Poskytnutí souhlasu se provádí zaškrtnutím možnosti "Chci obdržet informaci o novinkách a změnách na webu www.netquest.cz na uvedenou e-mailovu adresu". Informace se budou zasílat ne častěji než jednou za dva týdny.

5. Data (kromě dat uvedených při registraci a shromažďovaných v servisu www.netquest.cz) mají formu automaticky shromažďovaných údajů, které počítačové systémy zaznamenávají v souvislosti s návštěvou webových stránek (včetně logů serverů, IP adresy, cookies). Podrobné informace o souborech Cookie používaných servisem www.netquest.cz jsou k dispozici na webové stránce www.netquest.cz v sekci Používání souborů Cookie.

6. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo shromažďovat IP adresy návštěvníků webové stránky Poskytovatele služeb, které mohou být užitečné při diagnostikování technických problémů se serverem, pro přípravu statistických analýz (např. určení, z jakých regionů navštěvuje webové stránky nejvíce uživatelů) a dále mohou být užitečné při správě a zdokonalování služeb Poskytovatele.

7. Heslo pro přístup k účtu získané při registraci je uloženo na serveru Poskytovatele služeb v šifrované podobě.

8. Osobní údaje uvedené při registraci a přihlášení a zaslané v průběhu dalšího používání Servisu jsou šifrovány pomocí 128 bitového bezpečnostního SSL protokolu.

9. Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem služeb. Za účelem ochrany práv Poskytovatele služeb se osobní údaje uchovávají ještě po dobu 30 dnů od ukončení smlouvy.

10. Poskytovatel služeb má přístup k účtu Uživatele a průzkumům realizovaných na tomto účtu, nicméně obsah průzkumů ani data vložená do průzkumů nemonitoruje. Odpovědnost za formulaci dotazníků, zaměření průzkumů, obsah vložených dat a případných osobních údajů respondentů a soulad těchto informací s právními předpisy, nese Uživatel.

11. Každý Uživatel jakož i respondent jednotlivých dotazníků má právo na:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
  • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

12. Uživatel má možnost se rozhodnout, do jaké míry budou použity jeho osobní údaje. Zejména může vyslovit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení (včetně newsletteru).

13. Každý Uživatel jakož i respondent jednotlivých dotazníků má právo na přístup ke svým osobních údajům. Jakékoliv změny vlastních osobních údajů nebo dotazy ke zpracování osobních údajů může Uživatel nebo respondent dotazníků provést zasláním prohlášení na adresu Poskytovatele služeb, ať již emailem nebo poštou.

14. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odmítnout odstranit data Uživatele, jestliže jejich uchování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Poskytovatele, je nutné k plnění právní povinnosti Poskytovatele nebo pokud právní zájem Poskytovatele na takovém uchování převažuje nad zájmy Uživatele nebo respondenta.

15. Uživatel má právo kdykoliv odstranit svůj účet. Po ověření žádosti o odstranění účtu bude tento Účet trvale odstraněn z databáze služby, na což bude Uživatel upozorněn e-mailem. Po odstranění účtu může Poskytovatel služeb zpracovávat údaje nezbytné pro vyúčtování služby a pro realizaci nároků spojených s platbou za využívání služby.

16. Respondent, který vyplní dotazník umístěný na webu www.netquest.cz, dává souhlas s použitím svých odpovědí pro potřeby autora průzkumu.

17. Je zakázáno shromažďovat osobní údaje (tj. e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno, příjmení, adresu, a rodné číslo) z jiných veřejně dostupných výsledků průzkumů. V případě jiných průzkumů je shromažďování osobních údajů možné pouze v případě získání jednoznačného souhlasu osoby, jejíž údaje mají být shromažďovány. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo odstranit průzkumy, které nesplňují výše uvedená ustanovení tohoto servisu.

18. Uživatel, který poskytuje v rámci Služby Poskytovateli služeb osobní údaje třetích osob, prohlašuje, že je oprávněn takové osobní údaje třetích osob Poskytovateli služeb poskytnout. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za pravdivost a přesnost údajů zadávaných třetími osobami a zpřístupněných v rámci Služby. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající ze zveřejnění odpovědí respondentů v dotaznících uživatele, zejména průzkumech s veřejně dostupnými výsledky, ale vyvine veškeré úsilí k odstranění případných následků, které by mohly mít negativní vliv na práva třetích osob a o kterých se Poskytovatel služeb dozví.

19. E-mailové adresy uložené Uživatelem v servisu nebude Poskytovatel služeb využívat pro vlastní marketingové účely anebo pro účely třetích stran.

20. K osobním údajům shromažďovaným Poskytovatelem služby mají přímý přístup pouze pověření zaměstnanci nebo spolupracovníci Poskytovatele služeb a oprávněné osoby zabývající se správou webové stránky Poskytovatele služeb, kterým bylo uděleno příslušné oprávnění.

21. Osobní údaje Uživatelů mohou být zpřístupněny k tomu oprávněným subjektům podle stávajících právních předpisů, zejména příslušným soudním orgánům.

22. Tyto Zásady ochrany osobních údajů neobsahují žádné informace o službách nebo produktech jiného subjektu než Poskytovatele služeb a o dalších službách, prezentovaných na webových stránkách Poskytovatele služeb v rámci dohody, barteru, komerčních či nekomerčních účelů.

23. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za jednání či opomenutí Uživatelů, které je v rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami a těmito Zásadami a v jejichž důsledku Poskytovatel služeb zpracovává uvedené osobní údaje v rozporu se způsobem popsaným v těchto Zásadách nebo VOP.

24. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit, zrušit nebo modifikovat funkce nebo vlastnosti webových stránek Poskytovatele služeb, jakož i ukončit činnost, převést právo k webovým stránkám a učinit jakékoli právní kroky povolené platným zákonem. Pro vyloučení pochybností nemá Uživatel v tomto případě žádné nároky vůči Poskytovateli služeb.

Nedoporučujeme uvádět své osobní údaje či jiná data, která umožní identifikaci uživatele v dotaznících pocházejících z neznámého zdroje. Vyplněním průzkumu, jehož výsledky budou veřejně dostupné, je třeba počítat s tím, že Vámi uvedené odpovědi budou viditelné pro všechny a uvedené ve vyhledávači Google. Pokud jste při vyplňování dotazníků narazili na situaci, kdy Vás autor žádá o uvedení osobních údajů, prosíme, informujte nás o tom.

Zpátky nahoru

Zhlédněte také