Podmínky použití

Podmínky použití

Verze 5, platná od 12.9.2019


Oddíl I. Obecná ustanovení


§ 1

1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) byly zavedeny následující pojmy:

2. "VOP" – níže uvedené podmínky služby Netquest.cz, které určují práva, povinnosti a odpovědnost Poskytovatele služeb a Uživatele;

3. "Poskytovatel služeb" - Digital Heads, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, IČ: 24664499, DIČ: CZ24664499, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, vložka C 164450, provozovatel webové stránky www.netquest.cz;

4. "Uživatel" - subjekt, který splňuje požadavky VOP a který provedl registraci, díky níž mu byl vytvořen účet a získal tak přístup ke Službě v souladu s pravidly popsanými ve VOP;

5. "Účet"- vedený pod jedinečným názvem soubor zdrojů, které shromažďují uživatelská data a informace o jeho aktivitách v rámci Služby;

6. "Servis" – služby dostupné na webových stránkách www.netquest.cz;

7. "Služba" - služba poskytovaná v elektronické formě Poskytovatelem služeb Uživatelům na základě těchto VOP

8. „Nařízení“ - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

9. „Smlouva o zpracování“ – smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená dle čl. 28 odst. 3 Nařízení.

10. „Osobní údaje“ – osobní údaje uvedené v § 24 odst. 4 VOP.

§ 2

1. Tyto VOP definují pravidla poskytování Služby Poskytovatelem služeb, pravidla pro používání Servisu, podmínky pro uzavírání a ukončení smluv o poskytování Služeb, technické požadavky nezbytné pro spolupráci se Servisem a postup při vyřizování stížností.

2. VOP jsou Uživatelům k dispozici na internetové adrese www.netquest.cz. Každý Uživatel je povinen obeznámit se s VOP před zahájením používání Služby.

3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny těchto VOP, přičemž se zavazuje informovat Uživatele o obsahu těchto změn elektronickou cestou.

§ 3

1. Uživateli mohou být fyzické osoby, které mají plnou způsobilost k právním úkonům, právnické osoby a organizace, které nejsou právnickou osobou a které mohou svým jménem nabývat práva a povinnosti.

2. Uživateli mohou být také fyzické osoby, které mají omezenou způsobilost k právním úkonům v rozsahu, v němž mohou nabývat práva a povinnosti.

§ 4

1. Pro správné fungování Servisu, je potřeba následující:

2. připojení k internetu;

3. použití jednoho z následujících prohlížečů:

 • Microsoft Internet Explorer verze 8.0 nebo vyšší
 • Firefox verze 15 nebo vyšší,
 • Chrome verze 20 nebo vyšší,
 • Safari verze 5.0 nebo vyšší,
 • Opera verze 12.0. nebo vyšší;

4. zapnout v prohlížeči bezpečný přenos dat SSL, podporu Java Script a Cookies.


Oddíl 2. Smlouva o poskytování Služby


§ 5

1. Uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem služeb a Uživatelem nabývá platnosti zahájením využívání služeb Servisu Uživatelem.

2. Za účelem uzavření smlouvy Uživatel vyplní a odešle Poskytovateli služeb registrační formulář. Na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři zašle Poskytovatel služeb zprávu s potvrzením registrace. Potvrzením o registraci dojde k závaznému uzavření smlouvy s Poskytovatelem služeb a souhlasu s těmito VOP a Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na internetových stránkách Servisu.

§ 6

1. Do 10 dnů od uzavření dohody uvedené v § 5 odst. 1. může od ní Uživatel odstoupit bez udání důvodu v prohlášení a to buď elektronicky emailem anebo písemně.

2. Právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 1. Zaniká, jestliže Uživatel zahájil využívání Služby (tj. přidal otázku do průzkumu) ve lhůtě uvedené v odstavci 1.

§ 7

1. Smlouva o poskytování Služeb bude ukončena v okamžiku odstranění účtu Uživatele ze Servisu.

§ 8

1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo smazat uživatelský účet nebo průzkum Uživatele ze systému bez udání důvodu.

2. Zejména Poskytovatel služeb má právo odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb a ukončit Službu v případě porušení zákona nebo VOP Uživatelem.


Oddíl 3. Používání Servisu


§ 9

Cílem Servisu je umožnit vytvoření on-line dotazníků za účelem průzkumu jednotlivých cílových skupin. Uživatel může vytvářet dotazníky podle vlastních požadavků v souladu s platnými právními předpisy.

§ 10

1. Služby poskytované prostřednictvím Servisu jsou placené.

2. Mezi tyto Služby patří:

 • a) používání placených účtů (zejména účtu Business, účtu Enterprise a balíčku služeb VIP);
 • b) ostatní služby označené jako placené.

3. Ceník placených služeb je k dispozici na internetových stránkách Servisu v sekci Ceník.

§ 11

Podrobné podmínky týkající se jednotlivých služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb jsou k dispozici na internetových stránkách Servisu v sekci Ceník.


Oddíl 4. Placené účty a jejich zkušební verze


§ 12

1. V okamžiku registrace v Servisu a zvolení placeného účtu je Uživateli automaticky aktivován přístup do zkušební verze daného typu placeného účtu.

2. Zkušební verze placeného účtu běží ve 14denní zkušební době.

3. Aby bylo možné používat placený účet po uplynutí období uvedeného v tomto odstavci, je Uživatel povinen provést platbu za využívání placeného účtu, splatnou před uplynutím zkušebního období.

§ 13

1. Přístup k placeným službám je zahájen do 24 hodin od připsání úhrady za zvolenou placenou službu na bankovní účet Poskytovatele služeb.

2. V případě platby pomocí systému PayU je přístup k placené službě spuštěn automaticky po připsání úhrady za zvolenou placenou službu na účet Poskytovatele služeb vedený u PayU.

§ 14

V případě nezaplacení za službu před uplynutím doby platnosti účtu ztrácí Uživatel možnost používat funkce placeného účtu a průzkumy vytvořené a zrealizované prostřednictvím Servisu až do provedení platby.

§ 15

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo omezit přístup ke shromážděným výsledkům zkušební verze placených účtů.

§ 16

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo plně omezit přístup k plným funkcím servisu, dotazníkům a získaným výsledkům po uplynutí doby platnosti placeného účtu a také zkušební verze tohoto účtu.

§ 17

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zveřejnit název a logo společnosti, instituce, nebo projektu, využívající neplacené zkušební verze Business, nebo Enterprise balíčku, ve svých referencích.


Oddíl 5. Povinnosti a odpovědnost Poskytovatele a Uživatelů


§ 18

1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel služeb neodpovídá za obsah informací ukládaných a zveřejněných Uživatelem v Servisu, a to jak v rámci jednotlivých dotazníků, tak jakýmkoli jiným způsobem.

2. Poskytovatel služeb může blokovat přístup k dotazníkům Uživatele a k Servisu, pokud se dozví, že obsahují nezákonný, dobrým mravům odporující, rasistický, pornografický, pro respondenty urážlivý obsah, obsah získávající informace podvodem či shromažďující osobní údaje s veřejně dostupnými výsledky nebo v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a obsah, který je v rozporu se zájmy Poskytovatele služeb.

3. Uživatel se zavazuje seznámit se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webu www.netquest.cz a postupovat dle podmínek v těchto zásadách obsažených.

§ 19

V případě porušení ustanovení těchto Podmínek, je Uživatel povinen nahradit Poskytovateli služeb škodu způsobenou tímto porušením.

§ 20

Vytvořením dotazníku v Servisu získá Uživatel jedinečnou webovou adresu, na které je dotazník k dispozici a Uživatel ji spravuje na vlastní zodpovědnost.

§ 21

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na přerušení fungování Servisu z důvodu oprav, údržby anebo modifikace softwaru a příčin nezávislých na Poskytovateli služeb.

§ 22

1. Poskytovatel Služeb nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím Servisu Uživatelem a to zejména za odhalení hesla k účtu, zveřejnění osobních údajů nebo za jakékoliv škody vyplývající z ukončení Služby a z odstranění účtu Uživatele porušujícího Podmínky anebo zákon a také vzniklé v důsledku poškození způsobeného modifikací kódu Servisu nebo jeho nesprávného použití.

2. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu dat Uživatelů způsobenou vnějšími faktory anebo jinými okolnostmi nezávislými na Poskytovateli služeb.

3. Uživatelům je zakázáno poskytnutí přístupového hesla do Servisu třetím osobám.

§ 23

1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo ukládat data potřebná k poskytování Služby, zejména textové soubory v koncových zařízeních Uživatele určených pro používání těchto služeb.

2. Podrobná pravidla pro uchovávání údajů uvedených v odstavci 1. jsou stanoveny v sekci Cookies.


Oddíl 6. Ochrana osobních údajů


§ 24

1. Poskytovatel je zpracovatelem osobních údajů Uživatelů ve smyslu Nařízení.

2. Registrace v Servisu a souhlas se zpracováním údajů opravňuje Poskytovatele služeb ke zpracování osobních údajů Uživatele pro účely související s poskytováním Služby.

3. Uzavřením smlouvy dle § 5 VOP je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena také Smlouva o zpracování, která vymezuje práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů prováděném v rámci poskytování Služby. Bližší informace o podmínkách zpracovávaní osobních údajů jsou zveřejněny v Zásadách ochrany osobních údajů na webu www.netquest.cz.

4. Poskytovatel jakožto zpracovatel je pro uživatele jakožto správce oprávněn zpracovávat následující osobní údaje respondentů anketních dokumentů:

 • - jméno a příjmení
 • - adresa, město bydliště
 • - pohlaví
 • - věk
 • - datum narození
 • - místo narození
 • - emailová adresa
 • - telefonní číslo
 • - informace o vzdělání
 • - výše měsíčního příjmu
 • - IP adresa
 • - případně další informace vložené do dotazníků

5. Zpřístupnění proběhne tak, že Poskytovatel umožní Uživateli přístup do Servisu, v rámci kterého Uživatel vytvoří anketní dokument, který následně zašle respondentům. Respondenti vyplněním anketních dokumentů předají Poskytovateli své Osobní údaje spolu se souhlasem se zpracováním osobních údajů, je-li tento třeba.

6. Uživateli se tak Osobní údaje zpřístupní po vstupu do Servisu.

7. Poskytovatel Osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování Služeb. Poskytovatel bere na vědomí, že v případě porušení tohoto ustanovení bude považován za správce Osobních údajů.

8. Uživatel je oprávněn rozšířit účel zpracování v souladu se zákonem, kdy pokyn k dalšímu zpracování lze Poskytovateli sdělit pouze písemnou formou. Za písemnou formu se pro účely této Smlouvy o zpracování považuje rovněž e-mailová komunikace smluvních stran adresovaná oprávněným osobám.

9. Poskytovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Poskytovatel se zavazuje zejména:

 • a) používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Poskytovateli;
 • b) používat zabezpečený přístup do databáze osobních údajů, přístupy je povinen Poskytovatel zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny třetí osobě;
 • c) pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
 • d) bez předchozího souhlasu Uživatele netvořit kopie Osobních údajů, není-li to potřebné k poskytování Služby;
 • e) užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
 • f) neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně schválen Uživatelem nebo neplyne ze Smlouvy o zpracování;
 • g) dodržovat mlčenlivost ohledně Osobních údajů.

10. Poskytovatel se zavazuje taktéž:

 • a) zpracovávat Osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány Uživatelem nebo subjekty údajů;
 • b) zpracovávat pouze Osobní údaje za účelem vymezeným Smlouvou o zpracování a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;
 • c) nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;
 • d) uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo v souhlasu subjektu údajů.

11. Poskytovatel je povinen pro Uživatele archivovat souhlasy se zpracováním osobních údajů, které byly Poskytovateli subjekty údajů předány. Poskytovatel je povinen souhlasy do 5 pracovních dnů od výzvy Uživatele tomuto vydat.

12. Poskytovatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci a jiné osoby Poskytovatelem pověřené ke zpracování Osobních údajů tyto zpracovávaly jen v rozsahu a za účelem dle Smlouvy o zpracování a dle Nařízení.

13. Poskytovatel i Uživatel se zavazují dodržovat při zpracovávání Osobních údajů na základě Smlouvy o zpracování povinnosti stanovené Nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.

14. Poskytovatel se zavazuje na výzvu Uživatele opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit Osobní údaj dle pokynu Uživatele bez zbytečného odkladu od takové výzvy.

15. V případě, že žádost subjektu údajů dle článku 18 Nařízení určená Poskytovateli bude shledána oprávněnou, zavazuje se Poskytovatel odstranit neprodleně závadný stav.

16. Poskytovatel je povinen při plnění povinností ze Smlouvy o zpracování postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Uživatele a jednat v souladu se zájmy Uživatele. Pokud Poskytovatel zjistí, že Uživatel porušuje své povinnosti uložené Nařízením, je povinen tuto skutečnost v souladu s článkem 28. odst. 3 písm. h) Nařízení Uživateli neprodleně oznámit.

17. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním Osobních údajů dalšího zpracovatele bez dodatečného výslovného konkrétního povolení Uživatele. Tento bude v postavení podzpracovatele. Poskytovatel informuje Uživatele o veškerých podzpracovatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním osobních údajů a poskytne tak Uživateli příležitost vyslovit vůči přijetí těchto podzpracovatelů námitky. Nevyjádří-li Uživatel své námitky vůči dalším podzpracovatelům, o kterých bude Poskytovatel Uživatele informovat, do tří pracovních dnů, je Poskytovatel tyto podzpracovatele oprávněn zpracováním Osobních údajů pověřit. Pokud Poskytovatel zapojí podzpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto podzpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny ve Smlouvě o zpracování a v Nařízení. Neplní-li uvedený podzpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá Uživateli za plnění povinností dotčeného podzpracovatele Poskytovatel. Smluvní strany si ujednaly, že Poskytovatel je oprávněn do zpracování Osobních údajů jako podzpracovatele zapojit tyto podzpracovatele:

Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna,
se sídlem ul. Solec 81B lok.73A, 00-382 Varšava, Polsko
KRS: 0000432184
NIP: 701-035-65-70
REGON: 146346544

Asseco Data Systems S.A.
se sídlem ul. Podolska 21, Gdynia, 81-321, Polsko
NIP: 5170359458
REGON: 180853177
KRS: 0000275333

Hostersi Sp. z o.o.
se sídlem ul. PCK 26A, 44-200 Rybnik, Polsko
NIP: 642-300-73-08
REGON: 240692928
KRS: 275333

18. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené Smlouvou o zpracování nebo Nařízením týkající se Osobních údajů a umožnit Uživateli nebo třetí straně, která bude vůči Uživateli zavázána mlčenlivostí, audit v přiměřeném rozsahu. Audit musí být oznámen dostatečně dopředu, nejméně 14 dní před proběhnutím auditu a nesmí nepřiměřeně zasahovat do činnosti Poskytovatele. Náklady auditu, které nejsou vzniklé jednoznačným porušením povinností Poskytovatele, hradí Uživatel.

19. Tato Smlouva o zpracování je účinná po dobu účinnosti Smlouvy uvedené v § 5 odst. 1 VOP, její účinnost však skončí až po splnění povinností Poskytovatele dle § 24 odst. 20. VOP.

20. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy o zpracování či ukončení zpracování osobních údajů je Poskytovatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od ukončení Smlouvy o zpracování provést likvidaci Osobních údajů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Poskytovatel musí provést likvidaci takovým způsobem, aby bylo zamezeno neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby:

 • - přijal taková organizační opaření, aby zamezil zpracování Osobních údajů k tomu neoprávněnými osobami,
 • - provedl taková technická opatření a zvolil takový způsob likvidace, aby byla likvidace úplná a nevratná.

21. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby dle § 24 odst. 17 VOP. Tato povinnost Poskytovatele trvá i po skončení účinnosti Smlouvy o zpracování.

22. Poskytovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany Osobních údajů, a to i po skončení účinnosti Smlouvy o zpracování.

23. V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy či ukončení zpracování Osobních údajů je Zpracovatel povinen bezodkladně provést likvidaci Osobních údajů, které mu byly poskytnuty na základě této Smlouvy, a to do 30 dnů od ukončení spolupráce smluvních stran.

24. Uživatel je povinen:

 • a) informovat Poskytovatele o pominutí právního titulu zpracování Osobních údajů nebo,
 • b) provést likvidaci Osobních údajů,

pokud pomine právní titul pro zpracování Osobních údajů (např. uplyne doba platnosti souhlasu, subjekt údajů vysloví nesouhlas se zpracováním na základě ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, apod.).

25. Při porušení tohoto ustanovení je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli škodu, která mu v důsledku porušení povinnosti Uživatelem vznikne, a Poskytovatel je dále oprávněn omezit či úplně pozastavit přístup Uživatele ke Službě a Servisu, a to až do doby, než bude ze strany Uživatele sjednána náprava.

26. Poruší-li poskytovatel jeho povinnosti založené Smlouvou o zpracování nebo Nařízením v důsledku jím zaviněného jednání, odpovídá pouze za škodu způsobenou zcela v důsledku takového jednání.

27. Neplatnost nebo nesrozumitelnost některého z ustanovení Smlouvy o zpracování nemá vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy o zpracování nebo VOP.

28. Pokud dojde k porušení Nařízení nebo k zahájení řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů vůči Poskytovateli nebo Uživateli, zavazují se smluvní strany poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace Smlouvy o zpracování, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

29. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost a vzájemně se informovat v případě podání žádosti subjektu údajů nebo vznesení námitky proti zpracování. Smluvní strany vyvinou činnost nutnou k vyřízení takové žádosti nebo námitky.

30. V případě, že smluvní strany uzavřenou Smlouvu o zpracování jako samostatný dokument, použijí se příslušná ustanovení takové samostatné Smlouvy o zpracování.

§ 25

Uživatel souhlasí s tím, že v Servisu bude uvádět pouze osobní údaje a informace týkající se Uživatele a dalších osob v souladu se zákonem a způsobem neporušujícím práva třetích stran.

§ 26

Uživatel nesmí do Servisu zejména importovat e-mailové adresy a další údaje, týkající se osob, které neudělily Uživateli přímý souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou.

§ 27

Uživatel nebude posílat prostřednictvím Servisu zprávy, které patří mezi nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

§ 28

1. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za použití Uživatelem tohoto Servisu v rozporu se zákonem, dále nenese zodpovědnost za data (zejména osobní údaje) uveřejněná Uživatelem na stránkách Servisu v rozporu se zákonem a také za správnost postupů a pokynů pro zpracování osobních údajů ze strany Uživatele. Poskytovatel služeb nijakým způsobem obsah informací a osobních údajů ukládaných Uživatelem v Servisu nemonitoruje. Jakékoli zpracování těchto informací probíhá v rámci Servisu automatizovaně.

2. Uživatel nese výhradní odpovědnost za soulad databáze Uživatele s požadavky právních předpisů, zejména s požadavky Nařízení, za účel a způsob používání Servisu, včetně zákonného zpracování osobních údajů se souhlasem dotčených osob a za legitimní způsob zasílání komerčních sdělení elektronickou cestou při dodržení platných právních předpisů.

3. V případě umístění a zpracování osobních údajů třetích osob Uživatelem v Servisu bez získání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v rozporu s tímto článkem, nese Uživatel plnou odpovědnost za jejich umístění a zpracování v Servisu.

4. Uživatel je povinen proškolit a poučit o povinnostech plynoucích z VOP veškeré osoby užívající Servis z jeho účtu nebo podúčtu, které tak užívají Servis z jeho pověření. Uživatel odpovídá za veškerá porušení povinností stanovených VOP způsobená takovými osobami.

§ 29

Podrobné informace týkající se zpracovávání a ochrany osobních údajů Uživatelů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách Servisu.


Oddíl 7. Postup v případě reklamace


§ 30

1. Uživatel může podat stížnost v případě, že Služba není dodána anebo není provedena v souladu s ustanoveními těchto VOP.

2. Veškeré případné stížnosti a reklamace týkající se použití této služby musí být podány e-mailem na adresu [email protected]

§ 31

V případě, že uvedené ve stížnosti údaje nebo informace nejsou pro vyřízení stížnosti dostačující, bude osoba podávající stížnost požádaná Poskytovatelem služeb o jejich doplnění v uvedeném rozsahu.

§ 32

1. Projednání stížnosti následuje v průběhu 3 pracovních dnů od doby, kdy Poskytovatel služeb obdrží e-mail s nahlášenou reklamací.

2. Odpověď na stížnost se odesílá pouze na e-mailovou adresu přiřazenou k účtu daného Uživatele.


Oddíl 8. Závěrečná ustanovení


§ 33

VOP jsou platné od momentu zveřejnění na internetových stránkách Servisu.

§ 34

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny ve VOP bez udání důvodu. Veškeré změny nabývají účinnosti zveřejněním na stránkách Servisu.

§ 35

Název a logo Servisu, jeho design, obsah, software a databáze jsou ve vlastnictví Poskytovatelů služeb a jsou chráněny zákonem.

Zpátky nahoru