Podmínky použití

Podmínky použití

 1. Oddíl I. Obecná ustanovení

  Verze 3, platná od 1.10.2015

  • § 1
   1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) byly zavedeny následující pojmy:
   1. "VOP" – níže uvedené podmínky služby Netquest.cz, které určují práva, povinnosti a odpovědnost Poskytovatele služeb a Uživatele;
   2. "Poskytovatel služeb" - Digital Heads, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, IČ: 24664499, DIČ: CZ24664499, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, vložka C 164450, provozovatel webové stránky www.netquest.cz;
   3. "Uživatel" - subjekt, který splňuje požadavky VOP a který provedl registraci, díky níž mu byl vytvořen účet a získal tak přístup ke Službě v souladu s pravidly popsanými ve VOP;
   4. "Účet"- vedený pod jedinečným názvem soubor zdrojů, které shromažďují uživatelská data a informace o jeho aktivitách v rámci Služby;
   5. "Servis" – služby dostupné na webových stránkách www.netquest.cz;
   6. "Služba" - služba poskytovaná v elektronické formě Poskytovatelem služeb Uživatelům na základě těchto VOP.
  • § 2
   1. Tyto VOP definují pravidla poskytování Služby Poskytovatelem služeb, pravidla pro používání Servisu, podmínky pro uzavírání a ukončení smluv o poskytování Služeb, technické požadavky nezbytné pro spolupráci se Servisem a postup při vyřizování stížností.
   2. VOP jsou Uživatelům k dispozici na internetové adrese www.netquest.cz. Každý Uživatel je povinen obeznámit se s VOP před zahájením používání Služby.
   3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny těchto VOP, přičemž se zavazuje informovat Uživatele o obsahu těchto změn elektronickou cestou.
  • § 3
   1. Uživateli mohou být fyzické osoby, které mají plnou způsobilost k právním úkonům, právnické osoby a organizace, které nejsou právnickou osobou a které mohou svým jménem nabývat práva a povinnosti.
   2. Uživateli mohou být také fyzické osoby, které mají omezenou způsobilost k právním úkonům v rozsahu, v němž mohou nabývat práva a povinnosti.
  • § 4
   1. Pro správné fungování Servisu, je potřeba následující:
   1. připojení k internetu;
   2. použití jednoho z následujících prohlížečů:
    • Microsoft Internet Explorer verze 8.0 nebo vyšší
    • Firefox verze 15 nebo vyšší,
    • Chrome verze 20 nebo vyšší,
    • Safari verze 5.0 nebo vyšší,
    • Opera verze 12.0. nebo vyšší;
   3. zapnout v prohlížeči bezpečný přenos dat SSL, podporu Java Script a Cookies.
 2. Oddíl 2. Smlouva o poskytování Služby
  • § 5
   1. Uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem služeb a Uživatelem nabývá platnosti zahájením využívání služeb Servisu Uživatelem.
   2. Za účelem uzavření smlouvy Uživatel vyplní a odešle Poskytovateli služeb registrační formulář. Na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři zašle Poskytovatel služeb zprávu s potvrzením registrace. Potvrzením o registraci dojde k závaznému uzavření smlouvy s Poskytovatelem služeb a souhlasu s těmito VOP a Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na internetových stránkách Servisu.
  • § 6
   1. Do 10 dnů od uzavření dohody uvedené v § 5 odst. 1. může od ní Uživatel odstoupit bez udání důvodu v prohlášení a to buď elektronicky emailem anebo písemně.
   2. Právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 1. Zaniká, jestliže Uživatel zahájil využívání Služby (tj. přidal otázku do průzkumu) ve lhůtě uvedené v odstavci 1.
  • § 7
   1. Smlouva o poskytování Služeb bude ukončena v okamžiku odstranění účtu Uživatele ze Servisu.
  • § 8
   1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo smazat uživatelský účet nebo průzkum Uživatele ze systému bez udání důvodu.
   2. Zejména Poskytovatel služeb má právo odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb a ukončit Službu v případě porušení zákona nebo VOP Uživatelem.
 3. Oddíl 3. Používání Servisu
  • § 9

   Cílem Servisu je umožnit vytvoření on-line dotazníků za účelem průzkumu jednotlivých cílových skupin. Uživatel může vytvářet dotazníky podle vlastních požadavků v souladu s platnými právními předpisy.

  • § 10
   1. Služby poskytované prostřednictvím Servisu jsou placené.
   2. Mezi tyto Služby patří:
    • a) používání placených účtů (zejména účtu Business a balíčku služeb Enterprise);
    • b) ostatní služby označené jako placené.
   3. Ceník placených služeb je k dispozici na internetových stránkách Servisu v sekci Ceník.
  • § 11

   Podrobné podmínky týkající se jednotlivých služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb jsou k dispozici na internetových stránkách Servisu v sekci Ceník.

 4. Oddíl 4. Placené účty a jejich zkušební verze
  • § 12
   1. V okamžiku registrace v Servisu a zvolení placeného účtu je Uživateli automaticky aktivován přístup do zkušební verze daného typu placeného účtu.
   2. Zkušební verze placeného účtu běží ve 14denní zkušební době.
   3. Aby bylo možné používat placený účet po uplynutí období uvedeného v tomto odstavci, je Uživatel povinen provést platbu za využívání placeného účtu, splatnou před uplynutím zkušebního období.
  • § 13
   1. Přístup k placeným službám je zahájen do 24 hodin od připsání úhrady za zvolenou placenou službu na bankovní účet Poskytovatele služeb.
   2. V případě platby pomocí systému PayU je přístup k placené službě spuštěn automaticky po připsání úhrady za zvolenou placenou službu na účet Poskytovatele služeb vedený u PayU.
  • § 14

   V případě nezaplacení za službu před uplynutím doby platnosti účtu ztrácí Uživatel možnost používat funkce placeného účtu a průzkumy vytvořené a zrealizované prostřednictvím Servisu až do provedení platby.

  • § 15

   Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo omezit přístup ke shromážděným výsledkům zkušební verze placených účtů.

  • § 16

   Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo plně omezit přístup k plným funkcím servisu, dotazníkům a získaným výsledkům po uplynutí doby platnosti placeného účtu a také zkušební verze tohoto účtu.

  • § 17

   Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zveřejnit název a logo společnosti, instituce, nebo projektu, využívající neplacené zkušební verze Business, nebo Enterprise balíčku, ve svých referencích v sekci Reference.

 5. Oddíl 5. Povinnosti a odpovědnost Poskytovatele a Uživatelů
  • § 18
   1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel služeb neodpovídá za obsah informací ukládaných a zveřejněných Uživatelem v Servisu, a to jak v rámci jednotlivých dotazníků, tak jakýmkoli jiným způsobem.
   2. Poskytovatel služeb může blokovat přístup k dotazníkům Uživatele a k Servisu, pokud se dozví, že obsahují nezákonný, dobrým mravům odporující, rasistický, pornografický, pro respondenty urážlivý obsah, obsah získávající informace podvodem či shromažďující osobní údaje s veřejně dostupnými výsledky nebo v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a obsah, který je v rozporu se zájmy Poskytovatele služeb.
   3. Uživatel se zavazuje seznámit se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webu www.netquest.cz a postupovat dle podmínek v těchto zásadách obsažených.
  • § 19

   V případě porušení ustanovení těchto Podmínek, je Uživatel povinen nahradit Poskytovateli služeb škodu způsobenou tímto porušením.

  • § 20

   Vytvořením dotazníku v Servisu získá Uživatel jedinečnou webovou adresu, na které je dotazník k dispozici a Uživatel ji spravuje na vlastní zodpovědnost.

  • § 21

   Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na přerušení fungování Servisu z důvodu oprav, údržby anebo modifikace softwaru a příčin nezávislých na Poskytovateli služeb.

  • § 22
   1. Poskytovatel Služeb nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím Servisu Uživatelem a to zejména za odhalení hesla k účtu, zveřejnění osobních údajů nebo za jakékoliv škody vyplývající z ukončení Služby a z odstranění účtu Uživatele porušujícího Podmínky anebo zákon a také vzniklé v důsledku poškození způsobeného modifikací kódu Servisu nebo jeho nesprávného použití.
   2. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu dat Uživatelů způsobenou vnějšími faktory anebo jinými okolnostmi nezávislými na Poskytovateli služeb.
   3. Uživatelům je zakázáno poskytnutí přístupového hesla do Servisu třetím osobám.
  • § 23
   1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo ukládat data potřebná k poskytování Služby, zejména textové soubory v koncových zařízeních Uživatele určených pro používání těchto služeb.
   2. Podrobná pravidla pro uchovávání údajů uvedených v odstavci 1. jsou stanoveny v sekci Cookies.
 6. Oddíl 6. Ochrana osobních údajů
  • § 24
   1. Poskytovatel je správcem osobních údajů Uživatelů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
   2. Registrace v Servisu a souhlas se zpracováním údajů opravňuje Poskytovatele služeb ke zpracování osobních údajů Uživatele pro účely související s poskytováním Služby.
   3. Osobní údaje Uživatele jsou chráněny podle zákona zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel má právo k přístupu a opravě uchovávaných osobních údajů. Bližší informace o podmínkách zpracovávaní osobních údajů jsou zveřejněny v Zásadách ochrany osobních údajů na webu www.netquest.cz.
  • § 25

   Uživatel souhlasí s tím, že v Servisu bude uvádět pouze osobní údaje a informace týkající se Uživatele a dalších osob v souladu se zákonem a způsobem neporušujícím práva třetích stran.

  • § 26
   1. Uživatel souhlasí s tím, že nebude umísťovat osobní údaje třetích osob v Servisu. Uživatel nesmí do Servisu zejména importovat e-mailové adresy a další údaje, týkající se osob, které neudělily Uživateli přímý souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou.
   2. Aby bylo možné předávat osobní údaje třetích stran Poskytovateli služeb, je nutné uzavřít smlouvu o zpracování osobních v písemné formě. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odstranit ze Servisu osobní údaje třetích osob, které jsou v něm umístěny v rozporu s ustanoveními předcházejících odstavců.
  • § 27

   Uživatel nebude posílat prostřednictvím Servisu zprávy, které patří mezi nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

  • § 28
   1. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za použití Uživatelem tohoto Servisu v rozporu se zákonem, dále nenese zodpovědnost za data (zejména osobní údaje) uveřejněná Uživatelem na stránkách Servisu v rozporu se zákonem a také za správnost postupů a pokynů pro zpracování osobních údajů ze strany Uživatele. Poskytovatel služeb nijakým způsobem obsah informací a osobních údajů ukládaných Uživatelem v Servisu nemonitoruje. Jakékoli zpracování těchto informací probíhá v rámci Servisu automatizovaně.
   2. Uživatel nese výhradní odpovědnost za soulad databáze Uživatele s požadavky právních předpisů, zejména s požadavky zákona o ochraně osobních údajů, za účel a způsob používání Servisu, včetně zákonného zpracování osobních údajů se souhlasem dotčených osob a za legitimní způsob zasílání komerčních sdělení elektronickou cestou při dodržení platných právních předpisů.
   3. V případě umístění a zpracování osobních údajů třetích osob Uživatelem v Servisu bez získání souhlasu uvedeného v § 30 odst. 2 těchto VOP nebo v rozporu s tímto článkem, nese Uživatel plnou odpovědnost za jejich umístění a zpracování v Servisu.
  • § 29

   Podrobné informace týkající se zpracovávání a ochrany osobních údajů Uživatelů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách Servisu.

 7. Oddíl 7. Postup v případě reklamace
  • § 30
   1. Uživatel může podat stížnost v případě, že Služba není dodána anebo není provedena v souladu s ustanoveními těchto VOP.
   2. Veškeré případné stížnosti a reklamace týkající se použití této služby musí být podány e-mailem na adresu help@netquest.cz.
  • § 31

   V případě, že uvedené ve stížnosti údaje nebo informace nejsou pro vyřízení stížnosti dostačující, bude osoba podávající stížnost požádaná Poskytovatelem služeb o jejich doplnění v uvedeném rozsahu.

  • § 32
   1. Projednání stížnosti následuje v průběhu 3 pracovních dnů od doby, kdy Poskytovatel služeb obdrží e-mail s nahlášenou reklamací.
   2. Odpověď na stížnost se odesílá pouze na e-mailovou adresu přiřazenou k účtu daného Uživatele.
 8. Oddíl 8. Závěrečná ustanovení
  • § 33

   VOP jsou platné od momentu zveřejnění na internetových stránkách Servisu.

  • § 34

   Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny ve VOP bez udání důvodu. Veškeré změny nabývají účinnosti zveřejněním na stránkách Servisu.

  • § 35

   Název a logo Servisu, jeho design,obsah, software a databáze jsou ve vlastnictví Poskytovatelů služeb a jsou chráněny zákonem.

Zpátky nahoru